Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Công văn nêu rõ, qua kiểm tra kết quả thực hiện chương trình NTM, nhiều địa phương tiến độ thực hiện còn chậm. Trong đó, công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xã NTM còn chậm; hệ thống điện sau công tơ nhiều xã chưa bảo đảm an toàn theo quy định của ngành điện; nhiều xã các tiêu chí hạ tầng còn dở dang hoặc chưa lập hồ sơ, thủ tục thực hiện thi công; nhiều huyện chậm phân bổ nguồn vốn kế hoạch năm 2020 cho xã để thực hiện đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ giải ngân còn rất thấp...

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu, đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 và huyện NTM Duy Xuyên, Phú Ninh, thủ trưởng các sở ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương nội dung đánh giá, xác lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Riêng xã Quế Mỹ (Quế Sơn) - mới sáp nhập từ xã Quế Cường và xã Phú Thọ, đề nghị các sở, ban ngành cần có hướng dẫn đánh giá các tiêu chí NTM trên diện tích, dân số ở xã mới để bảo đảm đúng quy định và đặc thù của địa phương sáp nhập xã. Báo cáo sơ bộ kết quả kiểm tra ở các địa phương về UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 25.4.2020.

Đối với tiêu chí về điện (đối với xã NTM và huyện NTM) và tiêu chí thủy lợi huyện NTM, Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam có kế hoạch rà soát, hỗ trợ đầu tư để các xã, huyện NTM hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ vốn kế hoạch năm 2020 cho các xã để thực hiện, chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với các sở, ban ngành để hỗ trợ, hướng dẫn các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 thực hiện theo thời gian đã đề ra. Tăng cường trách nhiệm trong công tác thẩm tra xã NTM theo quy định để lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM trước ngày 30.6.2020.

Các sở, ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 để phù hợp với Luật Quy hoạch, quy hoạch vùng cấp huyện và quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định số lượng xã cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch trong năm 2020 để đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các sở, ban ngành liên quan xem xét, xử lý các vướng mắc về đất đai trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện các tiêu chí NTM của các xã nằm trong phạm vi quy hoạch của Khu kinh tế mở Chu Lai (như Bình Hải, Bình Đào - Thăng Bình; Tam Anh Bắc, Tam Hải, Tam Tiến - Núi Thành...).

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chậm nhất trong tháng 4.2020 phải hoàn thành.

TAGS