Duy Xuyên có 6 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

HOÀNG THƠ |

Cùng với việc tập trung nguồn lực xây dựng 11/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện Duy Xuyên còn chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, giai đoạn 2017 - 2020 toàn huyện có 25 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 10 thôn đăng ký thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 6 thôn gồm Thi Thại (xã Duy Thành); An Trung (xã Duy Trung); Lệ Bắc (xã Duy Châu); Mỹ Sơn (xã Duy Phú); Đông Yên (xã Duy Trinh); Câu Lâu Đông (xã Duy Phước) được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

TAGS