Lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu chương trình nông thôn mới

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3308/UBND-KTN thống nhất lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đến trước tháng 9.2020 (thay cho trước tháng 6.2020 tại Kế hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27.12.2019 của UBND tỉnh).

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành mục tiêu, đảm bảo tiến độ đề ra.

TAGS