Lùi thời gian tổ chức 2 cuộc thi về nông thôn mới

CHÂU NỮ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 20.4.2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất lùi thời gian tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và cuộc thi “vườn - tường - đường đẹp” trên địa bàn tỉnh sang năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM, tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, làm tiền đề để tham gia cuộc thi sau khi có kế hoạch triển khai của UBND tỉnh. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc thi nêu trên trong năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Được biết, ngày 16.8.2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4844/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và ngày 9.1.2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND phát động và tổ chức cuộc thi “vườn - tường - đường đẹp” ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn Quảng Nam.