Phân bổ hơn 84 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1224/QĐ-UBND phân bổ 84,6 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn (còn lại) cho các đơn vị, địa phương. 

Theo đó, phân bổ 30,7 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ 40 thôn thuộc 8 xã trong phạm vi triển khai Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21.10.2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo Kế hoạch số 7627/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 28.12.2018 (bình quân 767,5 triệu đồng/thôn).

Đồng thời phân bổ 38,9 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27.4.2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển 15 nghìn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Ngoài ra, phân bổ 15 tỷ đồng cho UBND huyện Duy Xuyên để thực hiện đề án xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

TAGS