Tập trung giải ngân vốn đầu tư của chương trình nông thôn mới

VĂN SỰ |

Số liệu tổng hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh cho thấy, thời gian qua việc giải ngân vốn của chương trình xây dựng NTM ở nhiều địa phương rất chậm.

Theo đó, tính đến ngày 30.5.2020, tỷ lệ giải ngân trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 9,1%, trong đó có rất nhiều huyện tỷ lệ giải ngân dưới 5% như Nông Sơn 0,4%, Đông Giang 0,7%, Phước Sơn 0,6%, Hiệp Đức 3,3%, Nam Giang 2,2%… thậm chí có địa phương tỷ lệ giải ngân 0% là Hội An.

Trước tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2020 đã được giao trong chương trình NTM. Theo đó, đến ngày 30.9.2020 nếu UBND xã/chủ đầu tư nào có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương trong kế hoạch năm 2020 được giao dưới 60% thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chuyển vốn cho các địa phương khác có nhu cầu (ưu tiên điều chuyển cho các xã trong huyện trước, sau đó mới điều chuyển cho các xã khác ngoài huyện). Đến ngày 30.9.2020, Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tạm dừng giải ngân đối với các xã có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 được giao để phục vụ cho việc điều chuyển vốn. UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chuyển vốn và tham mưu xử lý trách nhiệm đối với các xã/chủ đầu tư bị điều chuyển vốn...

TAGS