132 đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2018

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận 132 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự (ANTT)” năm 2018.

Để công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định của Bộ Công an, cơ quan, đơn vị phải đạt các tiêu chí: hàng năm, cấp ủy đảng có nghị quyết (đối với nơi có tổ chức đảng), người đứng đầu cơ quan có kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT”.

Ngoài ra, phải triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm ANTT; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan.

Bên cạnh đó, không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng; không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

Cơ quan xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 70% số đầu mối trực thuộc trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

CHÂU NỮ