Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

     V.TUẤN - H.LIÊN |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ (giai đoạn 2007-2012). Đại Lộc có địa hình trung du, nhiều điểm cao có ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc cả về tiềm lực và thế trận. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND và Ban chỉ huy quân sự huyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự - an ninh. Địa phương xác định mục tiêu xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là cơ sở quan trọng, có tính quyết định đến việc xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của khu vực phòng thủ. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ cốt cán, lực lượng nòng cốt tham gia phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn của các thế lực thù địch…
5 năm qua, lực lượng dân quân tự vệ của huyện luôn ổn định, tỷ lệ đảng viên chiếm 39,2%, tỷ lệ đoàn viên đạt 55,6%, toàn huyện có 18/18 chi bộ quân sự có cấp ủy và 100% chỉ huy trưởng quân sự xã được cơ cấu vào cấp ủy đảng cùng cấp. Công tác  tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Tại hội nghị sơ kết, Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và củng cố quốc phòng giai đoạn 2009-2011.

                                                                                                V.TUẤN - H.LIÊN