Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc

VĂN TOÀN |

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Công tác bàn giao Quân nhân dự bị tham gia huấn luyện được Ban CHQS huyện Thăng Bình thực hiện chặt chẽ.
Công tác bàn giao quân nhân dự bị tham gia huấn luyện được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình thực hiện chặt chẽ. Ảnh: VĂN TOÀN

Trong năm qua, UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được xây dựng, củng cố vững chắc. Chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở.

Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, huấn luyện dân quân tự vệ đạt 100% cơ sở và 100% quân số theo chỉ tiêu; giao nguồn quân nhân dự bị 1 đạt 99,6%; giao quân đạt 100%; tham gia các hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020.

Năm 2021, Thăng Bình đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang và các phong trào, cuộc vận động khác. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

TAGS