Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cơ sở

TUẤN ANH |

Sáng 21.10, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục QP-AN cho hơn 200 học viên là chủ tịch UBND huyện, thành phố; chủ tịch UBND cấp xã; phòng tư pháp, ban chỉ huy quân sự cấp huyện, thành phố và cấp xã; các trường đại học, cao đẳng và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Trong một ngày, lớp tập huấn được truyền đạt các nội dung: Luật số 30 của Quốc hội khóa XIII về giáo dục QP-AN. Nghị định số 13 ngày 25.2.2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục QP-AN. Quyết định số 607 ngày 24.4.2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QP-AN cho các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020… Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

TUẤN ANH