Cộng đồng trách nhiệm

Đại tá TRẦN MINH CHÍN (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Phát huy thành tích tuyển quân những năm qua, để chuẩn bị cho công tác tuyển quân đợt này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, ban ngành, đoàn thể các cấp đã cộng đồng trách nhiệm. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ ở các khâu trong quy trình tuyển quân với nhiều giải pháp sát hợp nhằm tuyển chọn, giao - nhận đủ số lượng, nâng cao chất lượng; thực hiện đúng luật; công bằng, dân chủ, công khai.

Các địa phương đã nỗ lực thực hiện “tròn khâu” nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, hạn chế thấp nhất việc loại trả. Theo đó, tất cả nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ (từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đã được điều tra nắm chắc thực lực. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần, phân rõ trách nhiệm của từng thành viên và tăng cường hiệu quả hoạt động. Ban Chỉ huy quân sự, công an, y tế và các ban ngành, đoàn thể địa phương phát huy khá tốt chức năng làm tham mưu, phối hợp. Đặc biệt, công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức quốc phòng trong toàn dân được chú trọng đúng mức, góp phần làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, hiểu và thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là số thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Các địa phương đã chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn thống nhất quy trình tuyển quân cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân cấp huyện và cấp xã. Công tác sơ tuyển, xét duyệt tiêu chuẩn được tiến hành chặt chẽ từ cơ sở, phát huy dân chủ, công khai từ khu phố, thôn xóm. Tổ chức hội đồng khám, đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ số lượng, đúng thành phần, bảo đảm trang thiết bị, chọn địa điểm khám phù hợp... để khám và kết luận sức khỏe chính xác, nhanh gọn.

Đáng ghi nhận, chuẩn bị cho đợt tuyển quân năm nay, các huyện đã tập trung thực hiện khá tốt phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, gọi khám sức khỏe với tỷ lệ hợp lý, giảm bớt ngân sách, khó khăn cho địa phương. Giao chỉ tiêu phù hợp với khả năng của từng xã, thị trấn gắn với địa bàn động viên, bảo đảm tất cả các xã đều có người nhập ngũ. Từng địa phương đã chủ động có kế hoạch quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình các mặt của thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, có biện pháp gọi số thanh niên đủ điều kiện khám đang đi làm ăn ở xa về khám sức khỏe. Nhờ đó, tỷ lệ lên trạm khám sức khỏe đạt khá cao (99,9%).

Các địa phương cũng đã phối hợp nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng công dân trong diện nhập ngũ; thông tin kịp thời về những vấn đề mới phát sinh của công dân nhập ngũ cho huyện, tỉnh và đơn vị nhận quân biết để phối hợp quản lý ngay từ đầu. Chủ động hiệp đồng với các đơn vị nhận quân tạo nguồn chuyên nghiệp quân sự, đảm bảo một công dân nhập ngũ vừa đúng vùng động viên, vừa được huấn luyện đúng chuyên nghiệp quân sự.

Đại tá TRẦN MINH CHÍN
(Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)