Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020

TUẤN ANH |

Chiều 18.5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy và các cá nhân liên quan, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ xác định trong nghị quyết đại hội và chương trình công tác toàn khóa để chỉ đạo; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được tăng cường; kịp thời xem xét, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 08 của Ban Chấp hành TW và Quy định số 1224 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp…

Trên tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như: Chỉ đạo thực hiện việc theo dõi, nắm, quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân và giải quyết vấn đề tư tưởng ở một số đơn vị chưa kịp thời; chất lượng, nền nếp sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế; công tác phát triển đảng viên trong quân nhân dự bị chưa đạt chỉ tiêu…