Đông Giang có 344 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

VA RA |

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đông Giang vừa báo cáo kết quả xét duyệt thực lực tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, năm 2019 Đông Giang có tổng số 1.106 thanh niên trong độ tuổi. Trong đó có 344 thanh niên đủ điều kiện phải gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; 536 thanh niên nằm trong diện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; 3 thanh niên được miễn gọi nhập ngũ thời bình; 30 thanh niên miễn làm nghĩa vụ quân sự và 113 thanh niên chưa gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (trong số 113 thanh niên chưa gọi khám có 90 thanh niên học vấn thấp, chính trị đạo đức 9 thanh niên và lý do khác 4 thanh niên).

VA RA