Duy Xuyên: Khai mạc huấn luyện dân quân biển năm 2016

TUYẾT MAI |

(QNO) - Ngày 19.7, tại xã Duy Hải, Ban Chỉ huy quân sự huyện Duy Xuyên đã khai mạc lớp huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho 72 chiến sĩ dân quân biển của 3 xã ven biển Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Vinh.

Trong thời gian 10 ngày, lớp tập huấn sẽ trang bị kiến thức về Luật Hàng hải Việt Nam, Luật Biển Quốc tế, quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; tình hình kinh tế chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trên biển tại địa phương; kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc cùng các nội dung huấn luyện chuyên ngành quân sự cơ bản khác.

TUYẾT MAI