Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

T.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa phê duyệt tiếp nhận dự án “Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại Quảng Nam - giai đoạn 1” do DDG tài trợ với tổng giá trị 98.700USD. Dự án được thực hiện từ tháng 1 – 12.2013 nhằm giảm số lượng thương vong thông qua các hoạt động truyền thông, đào tạo cho trẻ em tại các trường học và các cộng đồng bị ảnh hưởng; giảm thiểu rủi ro do vật liệu nổ gây ra,  tập huấn cho trẻ em và cộng đồng về cách xử lý, đối phó an toàn; vận động xây dựng và duy trì giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

T.NGUYÊN