Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh

TUẤN ANH |

(QNO) - Sáng 28.8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ của các cấp. Phát huy tốt vai trò của tập thể cấp ủy, bí thư, phó bí thư, người chỉ huy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, chặt chẽ đảm bảo cán bộ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ nhận thức, học vấn, năng lực công tác và trách nhiệm chính trị ngày càng được nâng lên. Từng bước đổi mới công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ; thực hiện dân chủ, đúng quy trình việc điều động, sắp xếp cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách cán bộ ngày càng được quan tâm đúng mức. Kết quả công tác cán bộ những năm qua là nhân tố quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh, góp phần to lớn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương mà cấp trên giao.

Hội nghị đã thảo luận, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm và đề ra các nhóm giải pháp về công tác cán bộ trong LLVT tỉnh thời gian tới. Trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp. Giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ hợp lý, cân đối giữa số lượng đưa vào và chuyển ra. Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là chất lượng nguồn và tuyển chọn nguồn cán bộ đi đào tạo phải bám sát quy hoạch, đúng tiêu chuẩn quy định, gắn đào tạo với bố trí, sử dụng cán bộ. Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp, đảm bảo sự kế thừa trong quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ.

TUẤN ANH