Sắp ra mắt bộ tư liệu Hồ Chí Minh nói về quân sự - quốc phòng

C.SƠN |

(QNO) - Bộ tư liệu "Hồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng", ngày hôm nay (6.10) đã được lấy ý kiến của các tướng lĩnh, chuyên gia quân sự và nhà khoa học.

Bộ tư liệu này không chỉ có giá trị thống kê, "nhắc lại" những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là một công trình có hệ thống về tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng trong từng giai đoạn cách mạng, qua đó thấy được nét đặc sắc, phong cách riêng của Người. 

Chẳng hạn phần cơ sở dữ liệu "Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh và hòa bình", bộ tư liệu đã sưu tầm những câu nói, bài viết khái quát được tư tưởng mang tính chiến lược của Người luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Hòa bình bền vững luôn là mục tiêu cao nhất của dân tộc. Chiến tranh không phải do chúng ta muốn lựa chọn, đó chỉ là điều chúng ta buộc phải làm và trong thời bình, phải không ngừng cảnh giác với các nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh.

Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia quân sự, bộ tư liệu này sẽ được phát hành rộng rãi.

C.SƠN