Tập trung đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy

|

(QNO) - Ngày 13.3, UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành. UBND các huyện, thành phố phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, trách nhiệm, quyền lợi của nhân dân trong công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. Qua đó kiềm chế và từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngành, đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy hoạt động có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Gắn chặt nội dung công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy với việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”.

X.NGHĨA