Tây Giang khám nghĩa vụ quân sự năm 2018

BRIU NA |

Từ ngày 13 đến 20.11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tây Giang tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trên địa bàn.

Năm 2018, Tây Giang có 1.504 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chiếm 8,11% dân số; trong đó tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ là 1.188 công dân, số lượng công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ là 264 người. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc quân số trong độ tuổi nhập ngũ, thông báo lệnh sơ khám tuyển kịp thời nên số thanh niên tham gia khám tuyển tại các trạm y tế xã đạt 264/264 thanh niên. Để bảo đảm hoàn thành công tác giao quân năm 2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tây Giang đề nghị các cấp, ngành và địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt công tác rà soát, nắm thực lực công dân ở cơ sở, đồng thời làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân.

BRIU NA