Thành lập Đội Kiểm tra thương mại - du lịch - dịch vụ Hội An

HOÀNG DUY |

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành thương mại - dịch vụ - du lịch Hội An (TM-DV-DL); nhằm giúp UBND thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh TM-DV-DL trên địa Hội An.

Đội Kiểm tra liên ngành gồm thành viên là đại diện các phòng Thương mại - Du lịch, Tài chính, Y tế, VHTT, LĐ-TB&XH, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường, Đội Quy tắc, Công an và đại diện các xã phường. Đội có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện vi phạm, đội có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức vi phạm đình chỉ ngay hành vi vi phạm đồng thời lập biên bản, tham mưu cấp có thẩm quyền tạm thu giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để lập hồ sơ vụ việc…

Các thành viên của đội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo nguyên tắc chỉ tiến hành kiểm tra khi có từ 3 thành viên trở lên. Hoạt động kiểm tra, xử lý phải đúng trình tự, thủ tục, trung thực, khách quan, không gây khó khăn, cản trở hoạt động của đối tượng được kiểm tra. Văn phòng của Đội đặt tại Phòng Thương mại du lịch TP.Hội An.

HOÀNG DUY