Xây dựng khu vực phòng thủ

TUẤN ANH |

Là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ (KVPT) của Quân khu 5 nói riêng và cả nước nói chung, nhiều năm qua, việc xây dựng các tiềm lực trong KVPT vững chắc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt chú trọng.

Thực hành diễn tập Thiết quân luật năm 2014. Ảnh: T.A
Thực hành diễn tập Thiết quân luật năm 2014. Ảnh: T.A

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng KVPT và công tác quốc phòng - an ninh hàng năm, Tỉnh ủy đã kịp thời ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, xác định nhiệm vụ xây dựng KVPT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, mà lực lượng nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh. Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của cấp mình sát với tình hình thực tế từng địa phương. Hàng năm, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, UBND tỉnh tổ chức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với sơ kết, đánh giá kết quả và triển khai phương hướng xây dựng các tiềm lực trong KVPT.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng KVPT thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - nhấn mạnh: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đảm bảo các điều kiện tốt nhất để các địa phương xây dựng các tiềm lực trong KVPT vững chắc phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu có 90% số xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh, trong đó, có 50% đạt vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng các tiềm lực trên hai địa bàn chiến lược là biên giới và biển đảo cùng với làm tốt công tác quan hệ nhân dân, đối ngoại nhân dân và mối quan hệ hữu nghị với tỉnh Sê Kông (Lào). Qua đó, tạo động lực to lớn để Quảng Nam tiếp tục hội nhập và phát triển hơn nữa trong tình hình mới”.

Đại tá Lê Ngọc Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tích cực làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các biện pháp để xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng KVPT. Đồng thời tổ chức các cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt chất lượng. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí cho các địa phương trong xây dựng KVPT vững chắc”.

Chính nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo mà trong những năm qua, việc xây dựng các tiềm lực: chính trị tinh thần; kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ; quân sự - an ninh đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là thế trận lòng dân trong KVPT ngày càng được củng cố, tăng cường, đây vừa là nội dung, vừa là giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng KVPT. Gắn kết chặt chẽ việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ thị 03, nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng vùng, từng địa phương kết hợp với quy hoạch, xây dựng thế trận KVPT; những dự án phát triển kinh tế đều được các ngành chức năng thẩm định trước khi trình phê duyệt. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình quân dân y kết hợp, đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông, y tế, nhất là tuyển cơ sở để sẵn sàng chuyển sang phục vụ cho tác chiến phòng thủ khi có chiến tranh. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng và độ tin cậy được nâng cao. Đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc gia. Công tác quản lý đất quốc phòng, quy hoạch công trình chiến đấu luôn gắn kết giữa tăng cường quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành công trình Sh01, Sh02, xây dựng công trình Sh03, đường quốc phòng Bình Quý - Tiên Sơn, đường cơ động đảo Cù Lao Chàm, xây dựng trường bắn Phú Thọ (Quế Sơn), thao trường tổng hợp Tiên Phong (Tiên Phước), duy tu bảo dưỡng 2 đường hầm bộ binh, xây dựng 4 hầm cất giấu vũ khí với kinh phí hơn 400 tỷ đồng...

TUẤN ANH