Xuất bản tập sách "Thơ, ca, hò, vè kháng chiến tỉnh Quảng Nam"

AN ĐÔNG |

(QNO) - Sở VH-TT&DL vừa xuất bản tập sách “Thơ, ca, hò, vè kháng chiến tỉnh Quảng Nam”. Đây là công trình được sưu tầm, xử lý, hệ thống một cách công phu.

Nội dung tập sách được chia làm hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu tổng quan về thơ, ca, hò, vè trong kháng chiến ở Quảng Nam, phần này đã nêu khái quát về vùng đất con người Quảng Nam, một số đặc điểm và giá trị của thơ, ca, hò, vè kháng chiến ở Quảng Nam. Phần thứ hai giới thiệu một số bài thơ, ca, hò, vè trong những năm 1945 - 1975.

Việc xuất bản tập sách nhằm bảo tồn và phát huy vốn văn hóa văn nghệ trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc nói chung, của nhân dân tỉnh Quảng Nam nói riêng; thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 20.5.2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh sưu tầm, hệ thống và sử dụng tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng.

AN ĐÔNG