BHXH tỉnh

Vì người lao động, hướng đến cộng đồng

NHẬT LINH |

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động của ngành BHXH luôn được quan tâm. Sự phối hợp hiệu quả của Công đoàn cơ sở (CĐCS) với lãnh đạo đơn vị đã giúp người lao động yên tâm công tác, đóng góp vào sự phát triển của BHXH, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng.