Công ty Domex

Lao động nước ngoài tại Công ty Domex được giám sát chặt chẽ

DIỄM LỆ - NHÃ PHƯƠNG |

*Giám sát sức khỏe 15 người Trung Quốc và Đài Bắc tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn