Đình Không Chái

Đình Không Chái qua vết thời gian

HOÀNG LIÊN |

Trải qua biến thiên, di tích lịch sử cấp tỉnh đình Không Chái (xã Đại An, Đại Lộc) đã bị xuống cấp nặng nề, cần sớm có phương án tu bổ kịp thời.