Đường thiên lý

Đường thiên lý và trạm thư qua Quảng Nam xưa

PHÙNG TẤN ĐÔNG |

(Xuân Canh Tý) - Con đường thiên lý Bắc - Nam cha ông ta đã mở lối và đi suốt dặm dài lịch sử hơn nửa ngàn năm. Những lưu dân mở cõi “đầu đội trời, chân đạp đất” với những chiếc túi lớn trên vai, ra đi mang tâm thế can trường, tùy nghi ứng biến với bao chướng ngại nơi vùng đất mới.