quản lý văn bản

Nhận và gửi liên thông hơn 226 nghìn văn bản

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo thống kê số liệu sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, từ đầu năm đến hôm nay 23.8, các địa phương, đơn vị trong tỉnh nhận liên thông 130.812 văn bản trong tổng số 547.016 văn bản đến; đồng thời gửi liên thông 95.271/96.155 văn bản đi.