văn bản điện tử

Từ 1.3.2020 thực hiện văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

T.S |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 672/UBND-KGVX ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Có 26 văn bản điện tử được yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai gửi/nhận không kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, áp dụng từ ngày 1.3.2020. Trong đó có 4 loại văn bản thuộc nhóm văn bản quy phạm pháp luật, gồm: thông tư; thông tư liên tịch; nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện, xã. Có 22 loại văn bản thuộc nhóm văn bản hành chính, gồm: nghị quyết (cá biệt); quyết định (cá biệt); chỉ thị; quy chế; quy định; thông cáo; thông báo; hướng dẫn; chương trình; kế hoạch; phương án; đề án; dự án; báo cáo; tờ trình; công văn; công điện; giấy ủy quyền; giấy mời; phiếu gửi; phiếu chuyển; phiếu báo.