xử lý nước thải

Đô thị với bài toán về nước sạch

HỮU PHÚC |

Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh đã khiến khu vực đô thị lẫn vùng nông thôn của tỉnh đối mặt với thách thức trong đảm bảo an ninh nguồn nước sạch và xử lý rác thải.

Thống nhất xây dựng 3 trạm bơm thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị

V.P |

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất địa điểm xây dựng 3 trạm bơm của Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Tam Hiệp thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành tại huyện Núi Thành.