Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thế hệ trẻ

MỸ LINH |

(QNO) - Tỉnh đoàn vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 14.12.2015 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Chương trình hành động với mục đích đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Theo đó, Tỉnh đoàn đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thông qua phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng các công cụ tuyên truyền của đoàn. Đẩy mạnh công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục của đoàn. Tăng cường sử dụng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các cuộc thi, hội diễn để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ. Tăng cường sự phối hợp giữa đoàn thanh niên với các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường…

MỸ LINH