Ái Nghĩa

|

Sông quê tôi uống mỗi ngày
Vu Gia từng ngụm ủ đầy men rêu
Qua cầu nghe ngọn gió kêu
Giật mình quay lại sợi chiều quấn ngang
Tôi là lữ khách qua đàng
Cớ sao lại quấn tình tang đêm ngày
Vu Gia dằng dặc khúc này
Còn bao nhiêu khúc mượn vay đất trời
Tôi say rồi Vu Gia ơi
Con sông nghiêng hết một đời phù sa
Níu làm răng được chu choa
Tiếng rau giọng cải cứ cà cọc thêm
Uống bao nhiêu ngụm vẫn thèm
Men rêu ủ chín đáy hèm Vu Gia
Tiếng loa báo lũ gần xa
Lòng tôi báo lũ hết ba phần đời.

                                    HUỲNH TRƯƠNG PHÁT