Ánh trăng trên Cù Lao Chàm

|

Ta đi hái trăng
Vàng rơi
Vàng rơi
Luênh loang biển vỡ
Ngực biển rì rầm
Riết róng
Ta đi hái trăng
Hái ngàn sao
Phía sóng buồn dâng lên
Đáy biển
Huyền hoặc
Giấc mộng
Trăng treo
Ta cầm trăng thả về phía sóng
Cho đỉnh sóng cồn cào khao khát vô biên.

                                            HUỲNH THU HẬU