Bài thơ viết chậm

|

                               Kính tặng cô T.T.L
Chẳng ai định bắc cầu kiều
Nhọc nhằn con chữ sớm chiều qua sông
Mặc cho nước lớn nước ròng
Tuổi xuân cô thả giữa dòng trầm luân
Trời xuôi dạt bến gian truân
Cười trong gian khổ, thanh bần mãn vui
Tình xa - giọt nắng cuối trời
Lụt nguồn đâu dễ cuốn trôi giọt thầm…
Mây ngàn nhuộm tóc hoa râm
Con nai, con hoẵng vững chân giữa đời.

                                                      LÊ THỊ ĐIỂM