Bàn chân bước

|

Con còn sàng sảy mùa màng
Mải mê quên nẻo về làng quê xưa
Tay cầm một cái giần thưa
Lời ru lọt xuống ngày chưa biết gì
Bao nhiêu năm tập đứng-đi
Bàn chân ríu bước thầm thì trong nhau
Cũ rồi cái nét mày chau
Mới từ bước thấp bước cao mới về
Con đi mỏi cả hồn quê
Bỗng nghe sông nước mê mê gọi mình.

                                              NGUYỄN TẤT CẢ