Bắt đầu cho ngày mới

|

Không là niềm vui không là nỗi buồn
Những đôi mắt hiện lên những gam màu xô lệch
Cuộc sống trôi nhanh
Nhập nhoạng mối duyên trần.
Lại một ngày bắt đầu như những ngày đang sống
Những thông tin ngồn ngộn, thế giới chợt hiện hình
Không đủ thời gian để buồn những nỗi buồn vô cớ
Vu vơ cười, băng giá nhói buốt đau...
Thế giới mở ra
Thế giới đầy sôi động
Nhỏ nhoi con người, hạt cát giữa đại dương
Những tu luyện từ triệu triệu năm hóa thạch
Qua kỷ băng hà thành cát giữa đại dương.
Ngày bắt đầu từ những điều không tưởng
Những lập trình không ở phía một ta
Những nổi trôi những thông tin ngồn
 ngộn
Lựa chọn đi, hư thực đọng đôi bờ ?
Ngày bình yên trong mắt bão
Ngày trôi.
                                           TỪ DẠ LINH