Bên chiều Hà Lam

|

Những gì chờ ta ở cuối con đường
Nụ cười
                 nước mắt
Hay sự dửng dưng tê ngắt tâm hồn
Ta đón đợi bao điều hư, thực
Chiều Hà Lam
                vừa tạnh một cơn mưa
Và em nữa vừa quen, vừa lạ
Thổi ngược vào ta ngọn gió rối bời…

                                    PHAN CHÍ THANH