Bên song cửa

|

Bóng mẹ in bóng núi đồi
Mười trông chín ngóng
Mẹ ngồi nhớ con
Dặm ngàn mưa nắng Trường Sơn
Thương con
Như chạm vào cơn sốt rừng
Con đi trăm suối nghìn thung
Trăm khe nghìn vực
Điệp trùng nguy nan
Mẹ ngồi bưng chén thời gian
Miếng cơm kẹp miếng lo toan
Đắng ngòm
Lưng còng tóc bạc lom khom
Hẩm hiu tựa cửa
Sầu nhòm chân mây
Đèn khuya in bóng mẹ gầy
Thương hoài chiếc bóng con ngày lon ton

                                        PHAN THÀNH MINH