Chạm cốc thu

LÊ PHƯỚC TRỊNH |

rượu tràn
uống một cơn say
cuối mùa
thu có tàn phai ít nhiều.

tôi ngồi
mái quán liêu xiêu
chạm vào đâu cũng hoang liêu
nỗi mình.

em về
cơn gió nhẹ tênh
đã nghe phiêu dạt gập gềnh
bước qua…

cuối mùa thu
đã mù sa
chạm vào nhau
những năm xa tháng gần.

trong cơn say
có đôi lần
con sông chảy cũng tần ngần
lạc trôi…