Chảy mùa

|

Chảy mùa
còn lại vỏ ve
lung lay bóng lá
sao che mặt người?
phía chiều
lở dở cuộc chơi
ngó đi
ngó lại
đã vơi giấc ngày
rớt vào giữa chốn phải say
mòn môi lưỡi
vẫn còn may...
... giọng mình...

                                NGUYỄN THÀNH GIANG