Chiếc võng

|

Tâm hồn anh giống như chiếc võng
Đầu bên này buộc vào quá khứ
Đầu bên kia buộc vào tương lai
Xin mời em hãy nằm vào giữa
Anh sẽ ru từ cả hai đầu.

                                              PHAN CHÍ THANH