Chiều

PHAN THÀNH MINH |

Chiều làng ọc ạch bước trâu
Nắng xuôi miền lạ gối đầu xe rơm

Cô trăng vừa tuổi cánh buồm
Bến vui không đậu bến buồn lại neo.