Chợ làng

|

Chợ làng lổn ngổn thúng quang
Xinh câu chào hỏi
Đẹp ngàn lời rao
Thơm hương đồng nội ngọt ngào
Chưa tang tảng sáng đã lao xao người
Chợ làng giòn rụm rau tươi
Thừa câu nhân ngãi
Thiếu lời đẩy đưa
Bốn mùa dầu dãi nắng mưa
Cá tôm đợi mẹ hờn trưa trách chiều
Bước qua từng ngưỡng đói nghèo
Cải dưa ém mặn
Đậu đèo ém tương
Người đi từ buổi gió sương
Hồn quê rười rượi nhớ thương chợ làng

                                        PHAN THÀNH MINH