Cho những dòng sông

|

Dòng sông em
Chuyến đò tôi
Mùa này buốt giá biết bơi phương nào
Hoa cải đang độ xôn xao
Rau răm thì vẫn vẫy chào gió đông.
Bao giờ hoa cải lên ngồng
Rau răm đứng đó đợi trông người về
Tóc em nghiêng phía câu thề
Mà tôi dính phải bùa mê trọn đời.
Dòng sông em
Chuyến đò tôi
Ngoảnh trông hoa cải rạng ngời mom sông
Bao giờ hoa cải lên ngồng
Đò tôi cập bến
Lên đồng miên man.

                                                TỪ DẠ LINH