Chưa qua hết chữ yêu

|

Khi một ngày em về bên ấy
Vốc giúp tôi vốc nước sông Tương
Dòng sông chảy giữa đôi bờ thương nhớ
Biết làm sao bên lở bên bồi…
Sông trầm lặng mà tình như sóng nổi
Nhớ thương ai sóng cuộn bạc đầu?
Người qua sông có nghe lòng như sóng
Lớp lớp gối chồng… kỷ niệm một thời yêu
Vốc giúp tôi một vốc đầy thương nhớ
Dẫu sông Tương cạn đáy, hết đôi bờ
Giữ cho nhau chút lửa tình ngày nọ
Để đông về sưởi lại dấu tình xa…
Rồi một ngày nghe sóng vỗ bờ xa
Ta tìm lại nơi ngọn nguồn thương nhớ
Tình đi qua vẫn còn điều rất lạ
Nên đêm dài chưa qua hết chữ yêu!...

                                            PHỤNG TÚ