Cố hương

|

Xa nguồn còn vọng tiếng quê
Cúi xin cát bụi trở về cố hương
Thưa cha! Con đã sai đường
Thắp đời ra giữa mười phương khẩn cầu
Bây giờ cát bụi về đâu
Bơ vơ một đám bạc đầu cút côi
Ngày đơm ngày quảy thì rồi
Ngày hương khói khóc bên đồi cỏ xanh…

                                         NGUYỄN ĐỨC DŨNG