Có thật không

|

Có thật không một tình yêu
Sao tôi thương nhớ rất nhiều các em
Sao tôi lẫn lộn nhớ quên
Những bàn chân nhỏ dẫm lên hồn này...

                                                ĐYNH TRẦM CA