Con chữ

|

Xin còn đi giữa trần gian
Quờ tay nắm lấy vội vàng một khi
Lòng còn bao nỗi sân si
Duyên ngày có tận từ khi mở lời
Thì đành hết cuộc rong chơi
Tai nghe tiền kiếp buông rơi nghiệp mình
Chân còn giậm nẻo vô minh
Hai bàn tay ấy... làm thinh hỡi người.

                               NGUYỄN THÀNH GIANG