Con đi học xa

|

Biết là con đi học xa
Mà sao cứ ngỡ quanh nhà đấy thôi
Những khi trái gió trở trời
Thấy con sốt, cha như ngồi lửa than.
Biết là con, một ngày đàng
Học bao nhiêu thứ quan san dặm dài
Đô thành con đến ban mai
Ngập ngừng những bước nối dài chiều quê.
Phố phường muôn nẻo nhiêu khê
Giữa trăm lối, chỉ một về tương lai
Đêm mơ nghe tiếng học bài…

                                        NGUYỄN TƯỜNG VĂN