Cồn Thị

|

Hoàng hôn ngả nhánh xuống chiều
Khúc sông cũ một lời yêu la đà
Nhánh chiều vàng hết bờ xa
Lời yêu cũ nhánh sông già thương quê
Con sông Bàn Thạch chảy về
Dùng dằng lau lách nửa quê nửa thành
Ngụm tràn giọt rượu nhàn thanh
Bãi bờ như thể chòng chành sông ơi
Cầu xưa nhịp cũ một thời
Để cho ta nối mảnh đời gieo neo
Núi thì cấm vàng thì reo
Khóc cười chừ đã thành bèo bọt trôi
Con đò thì đóng chưa rồi
Mà sông cứ giục xói đồi lở non
Tam Kỳ có ba cái cồn
Đợi nhau Cồn Thị đến mòn nhớ thương.

                                                HUỲNH TRƯƠNG PHÁT