Dấu nhớ bung biêng chiều

|

Những triền dốc những bung biêng chiều nhớ
Nếu vì nhau
Hơi thở gọi tên nhau
Gặp một thuở rồi yêu thương muôn thuở
Dẫu thời gian
Dấu nhớ bạc trắng đầu.
Bên ấy mùa này có thắc thỏm mưa ngâu
Đêm Tây Nguyên gợi nhớ mùa mưa Huế
Mắt người buồn muôn thuở
Để ta mơ
Đại dương xa
Ta bên này phía nhớ
Đợi một bờ
Thăm thẳm những vời xa...
Những triền dốc bung biêng một chiều nhớ
Ta nhớ người
Nỗi nhớ sóng triều dâng...

                                                                        TỪ DẠ LINH